Отчет на кабинета на вицепремиера Румяна Бъчварова
За електронното и прозрачно управление и административната реформа за периода 2014-2016
Научи повече

Основни направления

Кабинетът провежда политики и разработваше стратегии, нормативни актове и проекти в три направления:

Електронно управление

Електронизиране и оптимизиране на процесите в администрацията, премахване на "разнасянето" на удостоверения от граждани, електронни услуги, електронна идентификация, електронно гласуване. Създаване на силна координираща държавна агенция "Електронно управление".

Административна реформа

Повишаване качеството на работа на администрацията, въвеждане на централизиран подбор за държавни служители, централизиране на управлението на човешки ресурси, въвеждане на оценка на въздействието на законодателството.

Прозрачност и открито управление

Поддържане на портал за отворени данни, прокарване на законодателство за повече прозрачност, задължаващо отваряне на ключови набори от данни като Търговския регистър, регистъра на обществените поръчки, регистъра на концесиите, данни за престъпността, за матурите и други

Електронно управление

Политиките, проведени от кабинета, имат за цел да въведат сигурна нормативна, организационна и технологична основа за устойчиво развитие на електронното управление.

 • Декември 2014

  Подготовка на оперативна програма „Добро управление“

  Подготовка на Оперативна програма „Добро управление“ и успешно съгласуване с ресорната генерална дирекция в Европейската комисия.
 • Януари 2015 - Март 2016

  Изготвяне и приемане на Закона за електронната идентификация

  • Със Закона за електронната идентификация (изготвен съвместно с МТИТС) се дефинира националната схема за електронна идентификация, която е унифицирано средство за идентифициране на граждани в електронна среда.
  • Идентификацията ще се използва от всички администрации за заявяване на всички електронни административни услуги, както и за електронно гласуване от дистанция. Идентификатор може да бъде издаден както на специална карта, така и на телефон - законът не ограничава носителите, като допуска издаване и върху личната карта.
  • Законът е в съответствие с Регламент (ЕС) 910/2014 с който се определят правила и за трансгранична електронна идентификация в рамките на ЕС.
  • Пътната карта определя 30 приоритетни проекта за надграждане и изграждане през 2016/2017
  • Ще бъдат надградени основните първични регистри (национална база данни "Население", Търговски регистър, Регистър на МПС, регистър на юридически лица с нестопанска цел, имотен регистър, кадастър), по начин, който да позволява удобна интеграция между тях
  • Ще бъде изградена националната схема за електронна идентификация, съгласно Закона за електронната идентификация.
  • Държавният хибриден частен облак ще премине от пилотна в продукционна фаза и на него ще бъдат разполагани информационни системи на държавната администрация, като по този начин се постига икономия от мащаба
  • Пилотна система за дистанционно електронно гласуване ще направи възможно гласуването по електронен път за изборите за европейски парламент през 2019-та, както е заложено в Изборния кодекс след националния референдум през 2015-та.
 • Май 2015 - Юни 2016

  Изготвяне и приемане на изменения в Закона за електронното управление

  • Създаване на Държавна агенция "Електронно управление" с хоризонтални функции по координация и контрол на електронното управление, която да реши всички проблеми, поради които електронното управление не е било успешно до момента
  • Създаване на публичен регистър за проекти и дейности за електронно управление
  • Задаване на задължителни изисквания към всички проекти за електронно управление, сред които: отворен код, отворени данни, уеб-услуги и др.
  • Отпадане на предварително дефинирана софтуерна архитектура на електронното управление от закона, което позволява гъвкавост на интеграцията между системи.
 • Февруари 2016 - Април 2016

  Участие в работна група за изменения на изборния кодекс за въвеждане на дистанционно електронно гласуване

  С Параграф 145 от Изборния кодекс се въвеждат реда и изискванията към процеса за дистанционно електронно гласуване. Детайлно се разписани технологични гаранции за тайната и неподменимостта на вота, както и редица добри практики от международния опит.
 • Април 2016 - Октомври 2016

  Подготовка и приемане изменения на Закона за българските лични документи с цел записване на електронен идентификатор в личните карти

  Законопроектът предвижда записване на електронен идентификатор в личните карти (и други лични документи) на принципа на изричния отказ. Този подход е бил решаващ за успеха на електронното управление в Естония, където всички граждани са получили електронни лични карти. Предстои гласуване в пленарна зала (2-ро четене).
 • Юни 2016 - Септември 2016

  Изготвяне и приемане на правилник за прилагане на закона за електронната идентификация

  С правилника се уреждат всички технически протоколи, стандарти и процедури по издаване, съхранение, подновяване и спиране на удостоверения за електронна идентичност, както и условията за водене на регистъра на овластяванията. На база на правилника е разработено техническо задание за проект за национална схема за електронна идентификация.
 • Юли 2016 - Ноември 2016

  Подготовка на приоритетни проекти по пътната карта за електронно управление

  Подготвени са проектни предложения по няколко приоритетни проекта, в т.ч. регистъра за проектен и бюджетен контрол, ЦАИС "гражданска регистрация", адресния регистър, регистъра на субекти, обекти и събития (регистър-като-услуга), портала за разработчици (в т.ч. хранилището за отворен код), система за електронна идентификация и пилотната система за дистанционно електронно гласуване. Изготвена и техническа спецификация за националната схема за електронна идентификация.
 • Август 2016 - Ноември 2016

  Изготвяне и приемане на наредба, произтичаща от измененията в Закона за електронното управление

  С проекта на наредба се разписват детайлни технически изисквания към всички регистри и други информационни системи в държавната администрация, така че да отговарят на съвременните добри практики за сигурност, отчетност и мащабируемост. Като приложение към наредбата е изготвен и шаблон за технически задания на проекти, който да бъде използван от всички администрации и който адресира голяма част от идентифицираните проблеми с проекти за електронно управление в миналото.

Административна реформа

Политиките, проведени от кабинета, имат за цел по-висока предвидимост и прозрачност на административните процеси и законодателството, оптимизиране на административните структури и прекратяване на порочни и внедряване на модерни практики, свързани с назначения на държавни служители.

 • Ноември 2015 - Декември 2015

  Подготвяне и приемане на Пътна карта за развитие на държавната администрация

  Пътната карта съдържа всички мерки за подобряване на държавната администрация и ги обвързва с измерими индикатори и срокове, в т.ч. инвентаризация на всички услуги и режими в администрацията, въвеждане на комплексното административно обслужване (т.е. обслужване на едно гише, без да се налага събиране на документи от множество администрации), създаването на центрове за комплексно административно обслужване, създаване на звена за споделени услуги, развитие на портала за обществени консултации, обучения на администрацията, в т.ч. за извършване на оценка на въздействието на законодателството, и др.
 • Януари 2015/2016 - Март 2015/2016

  Изготвяне на концепции за въвеждане на споделени услуги и стандартизиране на структура в администрациите

  Концепцията за споделените услуги предвижда функции на общата администрация (финансово-стопански дейности, човешки ресурси, ИТ и др.) на териториалните звена и администрации да бъдат централизирани и стандартизирани в малко на брой звена, с цел оптимизация на разходите и електронизиране на процесите. Концепцията за стандартизирана структура на администрациите адресира разнородните подходи в отделните администрации по отношение на регламентирането на структурата и функциите на звената от общата администрация, което затруднява координацията при изпълнението на дейностите и води до неефикасност. Мерките включени в нея, целят да създадат унифицирана структура на общата администрация, да разширят функциите, да установят единни правила и принципи за организация и работа, да подобрят координацията и да оптимизират числеността и разходите за издръжка на общата администрация.
 • февруари 2015 - януари 2016

  Въвеждане на централизирана система за управление на човешките ресурси и единна информационна система на държавната администрация

 • юни 2015 - април 2016

  Подготовка и приемане на изменения в Закона за нормативните актове, с които се въвежда оценка на въздействието на законодателството и се подобрява процеса на обществени консултации

  От 4 ноември е задължително всяка законодателна промяна, предложена от Министерския съвет или от народни представители, да е придружена от оценка на въздействието, която да обоснове нуждата от нова регулация и да измери ползите и разходите, свързани с нея. Оценката на въздействието вече е неделима част от общественото обсъждане, което подобрява прозрачността и отчетността. Гражданите и бизнесът вече разполагат не с 14, а с 30 дни в които могат да предлагат коментари и подобрения по направените предложения, а администрацията е задължена да им върне обратна връзка. Успешното въвеждане на задължителна оценка на въздействието на законодателството и подобрения процес на извършване на обществени консултации, осезаемо ще подобри качеството на законодателството, ще създаде условия за устойчивост на политиките и ще повиши прозрачността при взимането на решения, като икономическите ползи възлизат на поне 200 милиона лева годишно.
 • юни 2015 - април 2016

  Подготовка и приемане на изменения в Закона за държавния служител, с които се въвежда централизиран подбор за държавни служители

  От 26 юли са в сила измененията в закона, които въвеждат централизиран етап на подбора и мерки за цялостно ограничаване на назначенията без конкурс. Чрез въвеждането на централизирани тестове за компетентности, ще бъде осигурена прозрачност и обективност при установяване на необходимите знания, умения, способности и нагласи на кандидатите за заемане на държавна служба. Подобрен е и подбора и развитието на прозрачността при обявяването на конкурси и при мобилността на държавните служители.
 • август 2015 - октовмри 2016

  Изготвяне на проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

  Дейностите в проекта включват:
  • Инвентаризация на всички режими, услуги и регистри в държавата. В рамките на проекта ще бъдат посетени над 3200 локации, като ще бъдат инвентаризирани всички административни услуги и регистрационни режими, както и необходимите за тях документи и срокове. По този начин ще бъде изградена пълна картина на състоянието на административното обслужване, която не може да бъде придобита от прост анализ на нормативната уредба. Данните ще бъдат поддържани актуални в интегрираната информационна система на държавната администрация, за което администрациите имат нормативно задължение
  • Изграждане на инструмент за извличане на удостоверения по служебен път от страна на администрацията, като по този начин би отпаднала нуждата от изискване на съответните удостоверения от гражданите. Инструментът е в съответствие с принципите на Закона за електронното управление.
  • Надграждане на интегрираната информационна система на държавната администрация, така че да поддържа комплексни административни услуги, правни основания за извличане на заявени данни по електронен път, допълнителни данни за администрациите и др.
  • Ще се направи преглед на всички услуги и режими предоставяни от всяко звено в администрацията, за осигуряване на съответствие с приложимото законодателство
  • Стандартизиране, унифициране и опростяване на минимум 17 услуги за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации
 • Приет и в процес на изпълнение е План за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството (въвеждане на Европейския модел за качество). Институтът по публична администрация е определен за Национален ресурсен център по CAF. На първия етап моделът за качество CAF ще бъде внедрен в 48 администрации.
 • януари 2016 - октовмри 2016

  Изготвяне на проектни предложения по пътната карта за административна реформа

  Подготвени са следните проекти:
  • Проект за централизиран портал за търсене на работа в държавната администрация, с удобно търсене, получаване на известия за нови позиции и полагане на примерни тестове. Чрез административната част на портала, експертите по човешки ресурси в администрацията ще имат достъп до разширен набор от кандидати, както и удобни инструменти за тяхното търсене и филтриране. Проектът подпомага практическото въвеждане на централизирания етап на подбора на държавни служители , базиран на компетентностни тестове и подобряване на обективността и прозрачността при назначенията.
  • Проект за надграждане на портала за обществени консултации "strategy.bg", като надграденият портал да позволи включване на повече граждани в процеса на консултиране на нормативни и стратегически документи.
 • февруари 2016 - ноември 2016

  Изготвяне на проект “Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация

  Проектът, разработен съвместно със Световна банка, предвижда внедряване на принципа на „споделените услуги“, чрез създаване на организационен модел, при който едно звено или администрация предоставя споделени услуги в областта на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси и ИТ дейностите на други администрации. По този начин администрациите постепенно ще се освободят от изпълнението на несвойствени функции от общ и спомагателен характер, ще бъдат намалени разходите за издръжка на общата администрация, ще се стандартизират, оптимизират и електронизират работните процеси, хармонизират управленските и отчетните системи в администрацията и ще се подобри финансовия контрол и прозрачността чрез осигуряване на ефективен мониторинг на финансовите потоци. Предвижда се създаване на 3 централизирани звена за предоставяне на споделени услуги.
 • април 2016 - ноември 2016

  Изготвяне и приемане на наредба за извършването на оценка на въздействието

  Наредбата определя обхвата и методологията за извършване както на предварителна, така и на последваща оценка на въздействието. Наредбата също определя образците на частичната предварителна оценка на въздействието и на консултационния документ, който следва де се използва при провеждането на обществените консултации. По този начин всеки нормативен акт, предложен от изпълнителната власт, ще минава през ясна процедура по оценка на въздействието, като законите, наредбите, инструкциите и други нормативни актове няма да могат да бъдат променяни, без да е направен анализ на нуждата от тяхната промяна. Така се осигурява стабилност на нормативната уредба и се избягват необмислени или нецелесъобразни поправки. Въвеждането на регулаторни режими, които представляват тежест за гражданите и бизнеса, трябва да бъде обосновано и подкрепено с данни за нуждата от съответната регулация. Създадено е и звено за оценка на въздействието на нормативните актове в Министерския съвет, което да следи за качеството и да осигурява методическа подкрепа при разработване на ОВ от отделните администрации

Прозрачност и открито управление

Политиките, проведени от кабинета, имат за цел по-висока прозрачност на управлението, отваряне на максимално голям брой набори от данни с високо качество и устойчивост на взаимодействието между управлението и гражданския сектор.

 • Декември 2014 - Януари 2016

  Приемане на изменения в Закона за достъп до обществена информация

  Измененията в Закона за достъп до обществена информация регламентират националния портал за отворени данни като централно хранилище за отворените данни на администрацията и вменява на държавните органи задължение за приоритизиране и публикуване на данни, предназначени за повторно използване.
 • Януари 2015 - Март 2016

  Развитие на националния портал за отворени данни

  Националният портал за отворени данни (базиран на софтуер с отворен код) се поддържа и развива, включително чрез изграждане на допълнителни инструменти, улесняващи администрациите в конвертирането и публикуването на данни
 • В началото на всяка година Министерският съвет приема постановление, с което приоритизира масиви от данни, подлежащи на отваряне. Като резултат от постановленията и от законовите изменения, към момента на портала има над 1300 масива от данни, среди които са търговския регистър, регистъра за обществени поръчки, регистъра на концесиите, данни за престъпността, данни за разкрита принадлежност към Държавна сигурност и др.
 • Юни 2015, Юни 2016

  Конференции за отворени данни "Данни канят"

  Бяха организирани две конференции "Данни канят", с презентации както от администрацията, така и от частния и НПО сектора, на които да бъдат представени резултатите от отварянето на данни и тяхното използване. Бяха демонстрирани визуализации върху налични данни за здравна система, престъпност, регистрации по настоящ адрес и средно образование.
 • Ноември 2015 - Ноември 2016

  Изкачване в международни класации за отворени данни

 • Наредбата определя допустимите формати и лицензи за публикуване на отворени данни, както и реда за публикуването има на портала за отворени данни.
 • Януари 2016 - Ноември 2016

  Изготвяне на трети национален план за действие в рамките на инициативата "Партньорство за открито управление"

  Третият национален план за действие на България в рамките на инициативата “Партньорство за открито управление” (ПОУ) за периода 2016 – 2018 г. бе изготвен в сътрудничество с представители на широк спектър граждански организации и обхваща конкретни ангажименти за повишаване на прозрачността, отчетността и ефективността на управлението и въвеждане на иновативни технологични решения в шест ключови тематични области: електронно управление, гражданско участие, отворени градове, достъп до информация, почтено управление и отворени данни. Третият национален план съдържа 37 конкретни мерки, свързани с разширяване на обхвата на достъпната публична информация, разработване на нови и подобряване на съществуващи публични услуги в сфери като правосъдие, здравеопазване и др., създаване на благоприятна среда за активно включване на гражданите в процеса на взимане на решения и стимулиране на гражданско участие, и въвеждане на вътрешни процеси и практики, които гарантират почтеност на управлението. Планът е приет с на 11 юли 2016 г. Решение №570 на Министерския съвет.
 • Май 2016 - Октомври 2016

  Изготвяне на проект “Подобряване на процесите свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор”

  Проектът предвижда разработването и внедряването на Портал за отворени данни, както и инструмент за автоматизирано периодично въвеждане на данни от администрациите на Портала. Ще бъде изградена и централизирана платформа за достъп до обществена информация. Настоящият портал за отворени данни е със статус "демонстрационен" (предоставен безвъзмездно от фондация "Общество.бг") и в рамките на проекта ще бъде преценено дали ще бъде надграден с функционалности, нуждата от които е възникнала в рамките на последните две години, или е по-целесъобразно да се използва изцяло ново решение.

Екип

Кабинетът, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа

Румяна Бъчварова

Заместник министър председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи

Д-р Антон Герунов

Началник на политическия кабинет на заместник министър председателя по коалиционна политика и държавна администрация

Калина Константинова

Съветник по въпросите на административната реформа

Васил Величков

Съветник по въпросите на електронното управление

Божидар Божанов

Съветник по въпросите на електронното управление

Калина Чернева

Съветник по въпросите на административната реформа и прозрачното управление

Милена Недева

Съветник по въпросите на прозрачното управление

Д-р Атанас Славов

Съветник по правни въпроси

Гергана Колешанска

Съветник по въпросите на европейското финансиране

(Макар да работиха по други теми, в процеса помогнаха и останалите членове на кабинета: Христина Нинова, Николай Ангов, Тома Биков, Стойчо Стойчев)
Екипът работи с постоянната подкрепа на дирекция "Модернизация на администрацията", отдел "Управление на проекти" и дирекция "Икономическа и социална политика" в Администрацията на Министерския съвет.